Published: 2018-10-30

Articles

Exploration and Practice of Multi-Party Cooperative Education Mode Under the Background of New Engineering

Liyong Zhang, Xiaoyan Zhang, Tiejian Zhang, Junliang Liu, Hongying Yuan, Zhijian Shi
Abstract 114 | DOI https://doi.org/10.12738/estp.2018.5.101

Research on Teaching Strategies of Sports Translation Based on Neurocognitive Science

Xiaoxuan Jia, Yimeng Fan, Shiqi Hu, Zhonghua Liu, Min Chao, Mingqiang Zhang
Abstract 202 | DOI https://doi.org/10.12738/estp.2018.5.128

Research on Practice Teaching of Hydrology and Water Resources Specialty

Qianqian Wu, Jiaguo Ren, Zuozhen Han, Dongsheng Wang, Puchuang Gao, Qiang Wu
Abstract 344 | DOI https://doi.org/10.12738/estp.2018.5.131